Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
 za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na BART sp. z o.o. (dalej: „BART”) wynikającego z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”).

 1. Informacje ogólne dotyczące Spółki

BART jest producentem opakowań klapowych, fasonowych i klejonych wielopunktowo z tektury falistej. W Spółce produkowane są, w szczególności, tektury 2, 3, 5 i 7-warstwowe o różnej kombinacji fal oraz wszelkiego rodzaju opakowania z nadrukiem fleksograficznym i offsetowym. 

BART jest kompleksowym doradcą i dostawcą w zakresie produkcji opakowań. Posiada ona wieloletnie doświadczenie, a jej zaplecze techniczne pozwala na oferowanie potencjalnym kontrahentom unikalnych produktów dopasowanych do ich potrzeb. BART jest wyposażony bowiem, między innymi, w takie urządzenia jak: testery do badania parametrów wytrzymałościowych tektury i opakowań, urządzenia do oznaczania absorpcji wody oraz do badania gładkości papieru i ścieralności nadruków. 

Produkowane przez BART kartony używane są w różnych gałęziach przemysłu – zarówno przez producentów żywności, jak i w przemyśle ciężkim, meblarskim czy elektronicznym.

BART to podmiot, dla którego etyka biznesu jest niezwykle istotna. W związku z tym, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej BART ustala zasady mające na celu rzetelne i odpowiedzialne postępowanie w relacjach z pracownikami, kontrahentami oraz organami publicznymi, w tym z organami podatkowymi. 

 1. Główne wytyczne realizowanej strategii podatkowej

Jednym z celów założonych przez BART jest dążenie do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa, w szczególności – prawa podatkowego. W realizacji tego celu niezwykle istotne jest wykorzystanie strategii podatkowej.

Realizowana strategia podatkowa pozwala na podejmowanie czynności, których intencją jest uniknięcie wadliwości rozliczeń o charakterze podatkowym i ryzyka niewywiązania się z ustawowych obowiązków. BART jest podmiotem świadomym konsekwencji, jakie wiążą się z powstaniem takich uchybień. 

W związku z powyższym, BART podejmuje takie czynności jak: 

 • zapewnianie pracownikom dostępu do szkoleń oraz platform, które pozwalają na pogłębianie wiedzy w zakresie księgowości i prawa podatkowego,
 • dochowywanie należytej staranności w trakcie podejmowania i prowadzenia współpracy z kontrahentami,
 • przeprowadzanie dokładnej weryfikacji każdego potencjalnego kontrahenta oraz każdej podejmowanej współpracy pod kątem ryzyka podatkowego i gospodarczego.

Jeśli w obrębie wykonywanej przez Spółkę transakcji pojawi się zidentyfikowane ryzyko podatkowe to, po dokładnej analizie zaistniałej sytuacji, dąży się do jego zminimalizowania. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie związanym z opodatkowaniem Spółki lub wypełnianiem ustawowych obowiązków na nią nałożonych, BART korzysta także z usług doradców podatkowych. 

 1. Przedstawienie wymaganych prawem informacji dotyczących realizowanej strategii podatkowej 

Mając na uwadze ustawowy obowiązek, nałożony przepisami ustawy o CIT, Spółka przedstawia poniżej informacje związane z realizacją strategii podatkowej. 

BART wdraża i stosuje wewnętrzne procesy i procedury podatkowe, które są istotne dla prawidłowego realizowania nałożonych na Spółkę obowiązków. Za przykład takich procedur można wskazać: 

 • Procedurę należytej staranności w podatku od towarów i usług, 
 • Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

Wdrożenie procedur podatkowych pozwala pracownikom Spółki na dostosowanie wykonywanych przez nich czynności do obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz na minimalizację ryzyka podatkowego i gospodarczego. Procedury podlegają corocznym przeglądom, co pozwala na modyfikowanie ich w odniesieniu do zaistniałych zmian w treści aktów normatywnych. 

Tak jak wskazano powyżej – działania podejmowane przez Spółkę obejmują w szczególności wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.  Realizacja tych działań przejawia się w następujących czynnościach: 

 • terminowe składanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (w szczególności: CIT-8, JPK_VAT, PIT-4R, PIT-11), 
 • prowadzenie ewidencji i ksiąg pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, 
 • opłacanie podatków oraz zaliczek na podatek w ustawowych terminach, 
 • regularne weryfikowanie obowiązków związane z rozliczeniem podatku u źródła, przy czym zachowywana jest należyta staranność, 
 • przekazywanie określonych struktur JPK w przypadku wystąpienia takiego żądania ze strony organu podatkowego, 
 • bieżące weryfikowanie czynności dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem występowania schematów podatkowych, co w razie ich wystąpienia umożliwia wywiązanie się z obowiązku raportowania.

W 2020 r. BART nie uczestniczył w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

W 2020 roku BART nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, o którym mowa
w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

W 2020 roku Spółka przeprowadziła transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, której wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Transakcja związana była z zakupem zwojów papieru, które BART kupuje i zużywa na cele produkcyjne w ramach prowadzonej działalności. 

W 2020 roku BART nie planował ani nie podejmował działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W 2020 r. BART :

 • nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa
  w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej, 
 • nie składał wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, 
 • nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
  w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa
  w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

BART w 2020 roku nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bart w liczbach

25
Lat doświadczenia
1.4
miliarda m2 tektury
250
Wykwalifikowanych pracowników
13
nowoczesnych linii produkcyjnych

Napisz do nas


*Zapoznałem się z regulaminem korzystania z formularza kontaktowego bart-packaging.pl/kontakt i akceptuję jego warunki.

*Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji przez Bart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulnowo 53 G, 86-100 Świecie. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie, jednak jej cofnięcie z nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu odwołania zgody należy napisać prośbę na adres email rodo@bart-packaging.pl.