Polityka prywatności / Strategia podatkowa

Polityka prywatności

Polityka plików cookie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka dotycząca plików cookies dotyczy strony bart-packaging.pl.

Poprzez korzystanie ze strony bart-packaging.pl wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek, a także akceptują Politykę dotyczącą tych plików.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies przez stronę internetową owlconsulting.pl należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub zaprzestać z korzystania z naszego serwisu.

Informujemy, że ewentualne korzystanie z serwisu bez obsługi plików cookies może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Tzw. Ciasteczka są niewielkimi danymi tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer, tablet lub telefon komórkowy) wykorzystywanym przez Użytkownika strony internetowej.

Dane te używane są przy niektórych funkcjach serwisu.

Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślne akceptują pliki cookies w urządzeniach końcowych, jednak Użytkownik może zaprzestać z ich korzystania po zmianie ustawień swojej przeglądarki.

DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES – POJĘCIE OGÓLNE

Ciasteczka są wykorzystywane przez stronę internetową w celu:

a) Dopasowania treści serwisu według preferencji użytkownika .Pozwalają one na zidentyfikowanie urządzenia końcowego oraz dostosowania rozmiaru wyświetlania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

b) Tworzenia statystyk serwisu, które pozwalają na obserwację zachowania użytkownika, który korzysta ze strony internetowej.

TYPY LINKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ SERWIS

Strona internetowa owlconsulting.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

a) „Sesyjne” (session cookies) – są to tymczasowe pliki, które przechowywane są przez urządzenie końcowe użytkownika do czasu opuszczenia serwisu, wylogowania się, bądź też wyłączenia akceptacji plików cookies w przeglądarce.

b) „Stałe” (persistent cookies) – pliki cookies są przechowywane przez urządzenie końcowe użytkownika do momentu ich usunięcia, bądź też do czasu określonego w parametrach plików cookies.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, w celu:

a) Prawidłowego działania serwisu na różnych urządzeniach końcowych

b) Zbierania informacji w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu

c) Zapamiętania preferencji i ustawień użytkownika korzystającego z serwisu

d) Zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwisu

Polityka Prywatności

 1. O nas

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Sulnowo, Sulnowo 53 G, 86-100 Świecie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000105247, NIP 5591835146, REGON 093037278 (dalej „Administrator”, „my”/„nas”/„nasze”) — jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od Pana/Pani lub na Pana/Pani temat („Pan/Pani”, „Pana/Pani”). Ponieważ nasza siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi.

 1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

 1. Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych poniżej. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy większej ilości ani innych rodzajów danych osobowych niż te, które są niezbędne do realizacji odnośnych celów. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w myśl zapisów niniejszej Polityki prywatności, chyba że wyraził(-a) Pan/Pani odrębną zgodę na inne użytkowanie Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli będziemy planować wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych za Pana/Pani zgodą w celach innych niż te określone w takiej zgodzie, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, po czym – jeśli wyda Pan/Pani stosowną zgodę – przystąpimy do przetwarzania danych w przedmiotowych innych celach.

 1. Dane osobowe

Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe niezbędne w zakresie realizacji naszych usług. Są to dane takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy adres e-mail, NIP, numer rachunku bankowego. Wykorzystujemy dane do komunikacji z Panem/Panią, przedstawienia oferty usługowej, naszych warunków i regulaminów, zawarcia i realizacji umowy, dokonania rozliczeń finansowych. Dane osobowe i treść komunikacji wykorzystujemy również do odpowiadania Panu/Pani na pytania pojawiające się w czasie kontaktu.

2. Zobowiązania prawne i obrona prawna

Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celachprawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałaniautracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszejprywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

3. Korzystanie z internetowej strony („Portal”)

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do korzystania z naszej strony internetowej http://bart-packaging.pl („Portal”), odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością.

– Pliki dziennika: W Portalu gromadzimy dane, w tym dane osobowe,które są ogólnie dostępne na temat Pana/Pani urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych z innych źródeł

Zasadniczo w przypadku pozyskiwania przez nas Pana/Pani danych osobowych z innych źródeł upewniamy się, czy dana firma skontaktowała się już z Panem/Panią w celu powiadomienia o przekazaniu danych lub sami przekazujemy tę informację Panu/Pani w ramach pierwszego kontaktu, jednocześnie podając inne wymagane prawem informacje.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe użytkowników w celach opisanych poniżej wyłącznie podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

 1. Usługodawcy zewnętrzni

W razie potrzeby zlecamy innym firmom i osobom wykonanie w naszym imieniu określonych zadań związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych. Możemy, na przykład, przekazać dane osobowe przedstawicielom, wykonawcom lub partnerom w celu zapewnienia hostingu naszych baz danych i aplikacji, świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych bądź przesłania Panu/Pani informacji, o które Pan/Pani prosił(-a). Dane udostępniane usługodawcom zewnętrznym są przekazywane wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Usługodawcy zewnętrzni nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu, w szczególności dla własnych korzyści czy korzyści stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pana/Pani danych osobowych.

2. Przeniesienie aktywów

W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia aktywów (łącznie „przeniesienie aktywów”) możemy przekazywać informacje, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w miarę potrzeb, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Pana/Pani danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiązujemy się nadal chronić poufność danych osobowych oraz powiadamiać odpowiednich użytkowników w przypadku, gdy ich dane osobowe staną się przedmiotem innej polityki prywatności.

3. Organy administracji publicznej

Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.

4. Przekazywanie danych osobowych za granicę

W niektórych przypadkach konieczne może być przesłanie Pana/Pani danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli do tzw. „państw trzecich”. Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy przesyłamy dane osobowe do państw trzecich, w których może obowiązywać innych poziom ochrony danych niż w Pana/Pani kraju zamieszkania.

6. Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych. Podlegają one regularnym przeglądom i aktualizacjom uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami.

7. Przysługujące Panu/Pani prawa

Każdy podmiot danych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polituce prywatności. Szanujemy prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pana/Pani zastrzeżeń.

Na poniższym wykazie umieszczono informacje dotyczące Pana/Pani praw wynikających z przepisów o ochronie danych:

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość wycofania zgody w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą elektroniczną.

Prawo do korekty danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas korektę danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Staramy się, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą oraz na bieżąco wykorzystywane były precyzyjne,kompletne, aktualne, istotne i oparte o najnowsze dostępne informacje. W stosownych przypadkach zapewniamy dostęp do portalu, w którym użytkownik może przeglądać i korygować swoje dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

– zakwestionuje Pan/Pani dokładność tych informacji w okresie, w którym musimy zweryfikować ich stosowność,

– przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pan/Pani złożył(-a) wniosek o ograniczenie zamiast o wykasowanie danych osobowych,

– Pana/Pani dane nie są już nam potrzebne, ale potrzebuje ich Pan/Pani w związku w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub

– nie zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w momencie, kiedy sprawdzamy,czy nasze prawa są nadrzędne wobec Pana/Pani praw.

Prawo dostępu do danych osobowych: Może Pan/Pani zwrócić się do nas z prośbą o podanie informacji na temat Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, dotyczących tego, do czego te dane są wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie bezpośrednio od Pana/Pani) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Może Pan/Pani otrzymać od nas bezpłatnie jedną kopię posiadanych przez nas danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każdą kolejną wydaną kopię.

Prawo do przeniesienia danych: Na Pana/Pani wniosek przekażemy Pana/Pani dane osobowe innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za Pana/Pani zgodą lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych osobowych może Pan/Pani wybrać opcję, w której przekazujemy te dane innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Pana/Panią.

Prawo do wykasowania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o wykasowaniu Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

– dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;

– przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje się Pan/Pani na skorzystaniez tego prawa;

– przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, wycofał(-a) Pan/Pani swoją zgodę i nie ma już podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych;

– przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem; przetwarzanie danych nie jest niezbędne

– w zakresie wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego od nas ich przetworzenia;

– obowiązują, w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych;

– ma to związek z ustanowieniem, wykonaniem lub obroną roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu – w dowolnym momencie – wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o Pana/Pani zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej. W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące dowody prawne i wykazać interes nadrzędny odnoszący się do przetwarzania lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu danych, musi Pan/Pani sprecyzować, czy chodzi o ich wykasowanie, czy też o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.

Prawo do złożenia zażalenia: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych może Pan/Pani złożyć skargę na ręce organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w którym wystąpiło domniemane naruszenie.

Okres: Postaramy się spełnić Pana/Pani prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością wniosku.

Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić Panu/Pani dostępu do wszystkich lub części Pana/Pani danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

Brak możliwości identyfikacji: W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie sprawdzić Pana/Pani danych osobowych z powodu identyfikatorów podanych przez Pana/Panią we wniosku. Do danych osobowych, których nie możemy wyszukać, jeżeli poda Pan/Pani swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail należą: dane pozyskane za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce.

W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani jako podmiotu danych, nie możemy spełnić Pana/Pani prośby o wykonanie przysługujących Panu/Pani praw zgodnie z zapisami niniejszej części — chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację.

Wykonanie przysługujących Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczonona końcu niniejszej Polityki prywatności.

8. Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań niepożądanych.

Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.

9. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian- według własnego uznania – w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Jeżeli nie ma Pan/Pani konta na naszym Portalu, w przypadku jakichkolwiek zmian poinformujemy Pana/Panią o nich pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną i prześlemy zaktualizowaną wersję Polityki prywatności. Zobowiązujemy się traktować Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

10. Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących Panu/Pani praw prosimy kierować na adres: rodo@bart-packaging.pl


Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na BART sp. z o.o. (dalej: „BART”) wynikającego z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”).

 1. Informacje ogólne dotyczące Spółki

BART jest producentem opakowań klapowych, fasonowych i klejonych wielopunktowo z tektury falistej. W Spółce produkowane są, w szczególności, tektury 2, 3, 5 i 7-warstwowe o różnej kombinacji fal oraz wszelkiego rodzaju opakowania z nadrukiem fleksograficznym i offsetowym. 

BART jest kompleksowym doradcą i dostawcą w zakresie produkcji opakowań. Posiada ona wieloletnie doświadczenie, a jej zaplecze techniczne pozwala na oferowanie potencjalnym kontrahentom unikalnych produktów dopasowanych do ich potrzeb. BART jest wyposażony bowiem, między innymi, w takie urządzenia jak: testery do badania parametrów wytrzymałościowych tektury i opakowań, urządzenia do oznaczania absorpcji wody oraz do badania gładkości papieru i ścieralności nadruków. 

Produkowane przez BART kartony używane są w różnych gałęziach przemysłu – zarówno przez producentów żywności, jak i w przemyśle ciężkim, meblarskim czy elektronicznym.

BART to podmiot, dla którego etyka biznesu jest niezwykle istotna. W związku z tym, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej BART ustala zasady mające na celu rzetelne i odpowiedzialne postępowanie w relacjach z pracownikami, kontrahentami oraz organami publicznymi, w tym z organami podatkowymi. 

 1. Główne wytyczne realizowanej strategii podatkowej

Jednym z celów założonych przez BART jest dążenie do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa, w szczególności – prawa podatkowego. W realizacji tego celu niezwykle istotne jest wykorzystanie strategii podatkowej.

Realizowana strategia podatkowa pozwala na podejmowanie czynności, których intencją jest uniknięcie wadliwości rozliczeń o charakterze podatkowym i ryzyka niewywiązania się z ustawowych obowiązków. BART jest podmiotem świadomym konsekwencji, jakie wiążą się z powstaniem takich uchybień. 

W związku z powyższym, BART podejmuje takie czynności jak: 

 • zapewnianie pracownikom dostępu do szkoleń oraz platform, które pozwalają na pogłębianie wiedzy w zakresie księgowości i prawa podatkowego,
 • dochowywanie należytej staranności w trakcie podejmowania i prowadzenia współpracy z kontrahentami,
 • przeprowadzanie dokładnej weryfikacji każdego potencjalnego kontrahenta oraz każdej podejmowanej współpracy pod kątem ryzyka podatkowego i gospodarczego.

Jeśli w obrębie wykonywanej przez Spółkę transakcji pojawi się zidentyfikowane ryzyko podatkowe to, po dokładnej analizie zaistniałej sytuacji, dąży się do jego zminimalizowania. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie związanym z opodatkowaniem Spółki lub wypełnianiem ustawowych obowiązków na nią nałożonych, BART korzysta także z usług doradców podatkowych. 

 1. Przedstawienie wymaganych prawem informacji dotyczących realizowanej strategii podatkowej 

Mając na uwadze ustawowy obowiązek, nałożony przepisami ustawy o CIT, Spółka przedstawia poniżej informacje związane z realizacją strategii podatkowej. 

BART wdraża i stosuje wewnętrzne procesy i procedury podatkowe, które są istotne dla prawidłowego realizowania nałożonych na Spółkę obowiązków. Za przykład takich procedur można wskazać: 

 • Procedurę należytej staranności w podatku od towarów i usług, 
 • Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

Wdrożenie procedur podatkowych pozwala pracownikom Spółki na dostosowanie wykonywanych przez nich czynności do obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz na minimalizację ryzyka podatkowego i gospodarczego. Procedury podlegają corocznym przeglądom, co pozwala na modyfikowanie ich w odniesieniu do zaistniałych zmian w treści aktów normatywnych. 

Tak jak wskazano powyżej – działania podejmowane przez Spółkę obejmują w szczególności wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.  Realizacja tych działań przejawia się w następujących czynnościach: 

 • terminowe składanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (w szczególności: CIT-8, JPK_VAT, PIT-4R, PIT-11), 
 • prowadzenie ewidencji i ksiąg pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, 
 • opłacanie podatków oraz zaliczek na podatek w ustawowych terminach, 
 • regularne weryfikowanie obowiązków związane z rozliczeniem podatku u źródła, przy czym zachowywana jest należyta staranność, 
 • przekazywanie określonych struktur JPK w przypadku wystąpienia takiego żądania ze strony organu podatkowego, 
 • bieżące weryfikowanie czynności dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem występowania schematów podatkowych, co w razie ich wystąpienia umożliwia wywiązanie się z obowiązku raportowania.

W 2020 r. BART nie uczestniczył w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

W 2020 roku BART nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, o którym mowa
w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

W 2020 roku Spółka przeprowadziła transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, której wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Transakcja związana była z zakupem zwojów papieru, które BART kupuje i zużywa na cele produkcyjne w ramach prowadzonej działalności. 

W 2020 roku BART nie planował ani nie podejmował działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W 2020 r. BART :

 • nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa
  w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej, 
 • nie składał wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, 
 • nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
  w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa
  w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

BART w 2020 roku nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na BART sp. z o.o. (dalej: „BART”) wynikającego z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”).

 1. Informacje ogólne dotyczące Spółki

BART jest producentem opakowań klapowych, fasonowych i klejonych wielopunktowo z tektury falistej. W Spółce produkowane są, w szczególności, tektury 2, 3, 5 i 7-warstwowe o różnej kombinacji fal oraz wszelkiego rodzaju opakowania z nadrukiem fleksograficznym i offsetowym.

BART jest kompleksowym doradcą i dostawcą w zakresie produkcji opakowań. Posiada ona wieloletnie doświadczenie, a jej zaplecze techniczne pozwala na oferowanie potencjalnym kontrahentom unikalnych produktów dopasowanych do ich potrzeb. BART jest wyposażony bowiem, między innymi, w takie urządzenia jak: testery do badania parametrów wytrzymałościowych tektury i opakowań, urządzenia do oznaczania absorpcji wody oraz do badania gładkości papieru i ścieralności nadruków.

Produkowane przez BART kartony używane są w różnych gałęziach przemysłu – zarówno przez producentów żywności, jak i w przemyśle ciężkim, meblarskim czy elektronicznym.

BART to podmiot, dla którego etyka biznesu jest niezwykle istotna. W związku z tym, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej BART ustala zasady mające na celu rzetelne i odpowiedzialne postępowanie w relacjach z pracownikami, kontrahentami oraz organami publicznymi, w tym z organami podatkowymi.

 1. Główne wytyczne realizowanej strategii podatkowej

Jednym z celów założonych przez BART jest dążenie do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa, w szczególności – prawa podatkowego. W realizacji tego celu niezwykle istotne jest wykorzystanie strategii podatkowej.

Realizowana strategia podatkowa pozwala na podejmowanie czynności, których intencją jest uniknięcie wadliwości rozliczeń o charakterze podatkowym i ryzyka niewywiązania się z ustawowych obowiązków. BART jest podmiotem świadomym konsekwencji, jakie wiążą się z powstaniem takich uchybień.

W związku z powyższym, BART podejmuje takie czynności jak:

 • zapewnianie pracownikom dostępu do szkoleń oraz platform, które pozwalają na pogłębianie wiedzy w zakresie księgowości i prawa podatkowego,
 • dochowywanie należytej staranności w trakcie podejmowania i prowadzenia współpracy z kontrahentami,
 • przeprowadzanie dokładnej weryfikacji każdego potencjalnego kontrahenta oraz każdej podejmowanej współpracy pod kątem ryzyka podatkowego i gospodarczego.

Jeśli w obrębie wykonywanej przez Spółkę transakcji pojawi się zidentyfikowane ryzyko podatkowe to, po dokładnej analizie zaistniałej sytuacji, dąży się do jego zminimalizowania.

W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie związanym z opodatkowaniem Spółki lub wypełnianiem ustawowych obowiązków na nią nałożonych, BART korzysta także z usług doradców podatkowych.

 1. Przedstawienie wymaganych prawem informacji dotyczących realizowanej strategii podatkowej

Mając na uwadze ustawowy obowiązek, nałożony przepisami ustawy o CIT, Spółka przedstawia poniżej informacje związane z realizacją strategii podatkowej.

BART wdraża i stosuje wewnętrzne procesy i procedury podatkowe, które są istotne dla prawidłowego realizowania nałożonych na Spółkę obowiązków. Za przykład takich procedur można wskazać:

 • Procedurę należytej staranności w podatku od towarów i usług,
 • Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Wdrożenie procedur podatkowych pozwala pracownikom Spółki na dostosowanie wykonywanych przez nich czynności do obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz na minimalizację ryzyka podatkowego i gospodarczego. Procedury podlegają corocznym przeglądom, co pozwala na modyfikowanie ich w odniesieniu do zaistniałych zmian w treści aktów normatywnych.

Tak jak wskazano powyżej – działania podejmowane przez Spółkę obejmują w szczególności wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.  Realizacja tych działań przejawia się w następujących czynnościach:

 • terminowe składanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (w szczególności: CIT-8, JPK_VAT, PIT-4R, PIT-11),
 • prowadzenie ewidencji i ksiąg pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • opłacanie podatków oraz zaliczek na podatek w ustawowych terminach,
 • regularne weryfikowanie obowiązków związane z rozliczeniem podatku u źródła, przy czym zachowywana jest należyta staranność,
 • przekazywanie określonych struktur JPK w przypadku wystąpienia takiego żądania ze strony organu podatkowego,
 • bieżące weryfikowanie czynności dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem występowania schematów podatkowych, co w razie ich wystąpienia umożliwia wywiązanie się z obowiązku raportowania.

W 2021 r. BART nie uczestniczył w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2021 roku BART nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, o którym mowa
w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2021 roku Spółka przeprowadziła transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, której wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Transakcja związana była z zakupem zwojów papieru, które BART kupuje i zużywa na cele produkcyjne w ramach prowadzonej działalności.

W 2021 roku BART nie planował ani nie podejmował działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W 2021 r. BART :

 • nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa
  w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej,
 • nie składał wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
  w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa
  w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

BART w 2021 roku nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
 za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na BART sp. z o.o. (dalej: „BART”) wynikającego z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”).

 

 1. Informacje ogólne dotyczące Spółki

BART jest producentem opakowań klapowych, fasonowych i klejonych wielopunktowo z tektury falistej. W Spółce produkowane są, w szczególności, tektury 2, 3, 5 i 7-warstwowe o różnej kombinacji fal oraz wszelkiego rodzaju opakowania z nadrukiem fleksograficznym i offsetowym.

BART jest kompleksowym doradcą i dostawcą w zakresie produkcji opakowań. Posiada ona wieloletnie doświadczenie, a jej zaplecze techniczne pozwala na oferowanie potencjalnym kontrahentom unikalnych produktów dopasowanych do ich potrzeb. BART jest wyposażony bowiem, między innymi, w takie urządzenia jak: testery do badania parametrów wytrzymałościowych tektury i opakowań, urządzenia do oznaczania absorpcji wody oraz do badania gładkości papieru i ścieralności nadruków.

Produkowane przez BART kartony używane są w różnych gałęziach przemysłu – zarówno przez producentów żywności, jak i w przemyśle ciężkim, meblarskim czy elektronicznym.

BART to podmiot, dla którego etyka biznesu jest niezwykle istotna. W związku z tym, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej BART ustala zasady mające na celu rzetelne i odpowiedzialne postępowanie w relacjach z pracownikami, kontrahentami oraz organami publicznymi, w tym z organami podatkowymi.

2. Główne wytyczne realizowanej strategii podatkowej

Jednym z celów założonych przez BART jest dążenie do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa, w szczególności – prawa podatkowego. W realizacji tego celu niezwykle istotne jest wykorzystanie strategii podatkowej.

Realizowana strategia podatkowa pozwala na podejmowanie czynności, których intencją jest uniknięcie wadliwości rozliczeń o charakterze podatkowym i ryzyka niewywiązania się z ustawowych obowiązków. BART jest podmiotem świadomym konsekwencji, jakie wiążą się z powstaniem takich uchybień.

W związku z powyższym, BART podejmuje takie czynności jak:

 • zapewnianie pracownikom dostępu do szkoleń oraz platform, które pozwalają na pogłębianie wiedzy w zakresie księgowości i prawa podatkowego,
 • dochowywanie należytej staranności w trakcie podejmowania i prowadzenia współpracy z kontrahentami,
 • przeprowadzanie dokładnej weryfikacji każdego potencjalnego kontrahenta oraz każdej podejmowanej współpracy pod kątem ryzyka podatkowego i gospodarczego.

Jeśli w obrębie wykonywanej przez Spółkę transakcji pojawi się zidentyfikowane ryzyko podatkowe to, po dokładnej analizie zaistniałej sytuacji, dąży się do jego zminimalizowania.

W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie związanym z opodatkowaniem Spółki lub wypełnianiem ustawowych obowiązków na nią nałożonych, BART korzysta także z usług doradców podatkowych.

3. Przedstawienie wymaganych prawem informacji dotyczących realizowanej strategii podatkowej

Mając na uwadze ustawowy obowiązek, nałożony przepisami ustawy o CIT, Spółka przedstawia poniżej informacje związane z realizacją strategii podatkowej.

BART wdraża i stosuje wewnętrzne procesy i procedury podatkowe, które są istotne dla prawidłowego realizowania nałożonych na Spółkę obowiązków. Za przykład takich procedur można wskazać:

 • Procedurę należytej staranności w podatku od towarów i usług,
 • Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Wdrożenie procedur podatkowych pozwala pracownikom Spółki na dostosowanie wykonywanych przez nich czynności do obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz na minimalizację ryzyka podatkowego i gospodarczego. Procedury podlegają corocznym przeglądom, co pozwala na modyfikowanie ich w odniesieniu do zaistniałych zmian w treści aktów normatywnych.

Tak jak wskazano powyżej – działania podejmowane przez Spółkę obejmują w szczególności wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.  Realizacja tych działań przejawia się w następujących czynnościach:

 • terminowe składanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (w szczególności: CIT-8, JPK_VAT, PIT-4R, PIT-11),
 • prowadzenie ewidencji i ksiąg pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • opłacanie podatków oraz zaliczek na podatek w ustawowych terminach,
 • regularne weryfikowanie obowiązków związane z rozliczeniem podatku u źródła, przy czym zachowywana jest należyta staranność,
 • przekazywanie określonych struktur JPK w przypadku wystąpienia takiego żądania ze strony organu podatkowego,
 • bieżące weryfikowanie czynności dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem występowania schematów podatkowych, co w razie ich wystąpienia umożliwia wywiązanie się z obowiązku raportowania.

W 2022 r. BART nie uczestniczył w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2022 roku BART nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, o którym mowa
w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2022 roku Spółka przeprowadziła transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, której wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Transakcja związana była z zakupem zwojów papieru, które BART kupuje i zużywa na cele produkcyjne w ramach prowadzonej działalności.

W 2022 roku BART nie planował ani nie podejmował działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W 2022 r. BART :

 • nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa
  w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej,
 • nie składał wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
  w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa
  w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 

BART w 2022 roku nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bart w liczbach

31
Lat doświadczenia
2.5
miliarda m2 tektury
280 Wykwalifikowanych pracowników
14 nowoczesnych linii produkcyjnych

Napisz do nas


*Zapoznałem się z regulaminem korzystania z formularza kontaktowego bart-packaging.pl/kontakt i akceptuję jego warunki.

*Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji przez Bart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulnowo 53 G, 86-100 Świecie. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie, jednak jej cofnięcie z nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu odwołania zgody należy napisać prośbę na adres email rodo@bart-packaging.pl.